3 tháng 5, 2008

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG (bổ sung, sửa đổi)

         Quy chế hoạt động Tập thể cựu học sinh lớp A trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) 1981-1984 đã được thông qua tại cuộc họp lớp tổ chức ngày 1.5.2004, được bổ sung, sửa đổi tại cuộc họp lớp năm 2008 và năm 2010, nội dung như sau :
    Điều 1. Tên gọi
          Tập thể cựu học sinh lớp A trường THPT Hồng Quang ( TP Hải Dương) 1981-1984, gọi tắt là Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984.
    Điều 2. Mục đích
          Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984 hoạt động có tính chất thân hữu, mục đích nhằm tăng cường mối liên hệ tình cảm giữa các bạn cùng học, thăm hỏi, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống.
    Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
          Tập thể lớp A Hồng Quang 1981-1984 tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc  tự nguyện, dân chủ và bình đẳng.
    Điều 4. Thành viên
          Thành viên gồm tất cả các bạn đã từng học ở lớp A trường THPT Hồng Quang  ( TP Hải Dương) 1981-1984 ( không phân biệt thời gian học tại lớp dài hay ngắn), tán thành Quy chế này.
    Điều 5. Nội dung hoạt động
          - Thăm hỏi các thầy cô giáo đã từng giảng dạy lớp, đặc biệt là các thầy cô giáo từng là chủ nhiệm lớp.
           - Thăm hỏi, giúp đỡ các thành viên khi có việc vui, buồn, hoạn nạn . Cụ thể là :
             + Khi các thành viên lấy vợ ( hoặc chồng ).
             + Khi các thành viên và vợ ( hoặc chồng), con cái ốm đau nặng, hoặc gặp rủi ro, tai nạn nguy hiểm.
           + Khi cha mẹ hai bên vợ ( hoặc chồng) của các thành viên ốm đau nặng, hoặc gặp rủi ro, tai nạn nguy hiểm.
             + Phúng viếng, chia buồn khi cha mẹ hai bên vợ ( hoặc chồng) của các thành viên qua đời.
             + Giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, công tác, sản xuất kinh doanh.v.v...
            + Khen thưởng con thành viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Đối tượng và mức thưởng như sau: dự thi học sinh giỏi quốc tế: 2.000.000đ; dự thi học sinh giỏi quốc gia, đỗ đại học: 1.000.000đ; đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh (từ khuyến khích trở lên): 500.000đ.
         - Tham gia các hoạt động góp phần xây dựng trường THPT Hồng Quang ngày càng phát triển, tích cực hưởng ứng các hoạt động của cựu học sinh nhà trường.
          - Hằng năm tổ chức họp toàn thể lớp. Thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể do Ban liên lạc quyết định.
    Điều 6. Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc
          Ban liên lạc gồm 5-7 người, do cuộc họp toàn thể lớp cử ra 5 năm 1 lần. Ban liên lạc cử ra 1 trưởng ban, một phó trưởng ban và một thành viên là đại diện ban liên lạc tại Hà Nội, một thành viên là đại diện ban liên lạc tại Hải Phòng.
          Ban liên lạc hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận. Ban liên lạc có nhiệm vụ :
          - Là đầu mối thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin mọi mặt về tình hình các bạn trong lớp.
          - Tổ chức các hoạt động quy định tại Điều 5 .
          - Giữ mối liên hệ thường xuyên với trường THPT Hồng Quang.
        - Dự kiến mức đóng góp của các thành viên và mức chi thăm hỏi phù hợp điều kiện thực tế . Thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp đúng mục đích. Báo cáo công khai việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tại cuộc họp mặt toàn thể lớp.
    Điều 7. Tài chính
          Quỹ lớp do các thành viên đóng góp theo mức chung và nguồn do các thành viên tài trợ (nếu có).
          Kinh phí khen thưởng học sinh giỏi lấy từ Quỹ khuyến học của lớp. Quỹ khuyến học được trích ra từ nguồn quỹ lớp và nguồn tài trợ (nếu có).
         Mức đóng góp và mức chi thăm hỏi do cuộc họp mặt toàn thể lớp nhất trí thông qua trên cơ sở dự kiến của Ban liên lạc.
   Điều 8. Tổ chức thực hiện
          Các thành viên phải nghiêm túc chấp hành Quy chế .
         Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được bổ sung, sửa đổi, nhưng  phải được nhất trí thông qua tại cuộc họp lớp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét