DANH SÁCH LỚP

DANH SÁCH LỚP
Đây là danh sách 52 vị hảo hán và nương nương lớp A khóa 1981-1984 Trường THPT Hồng Quang ( TP Hải Dương).