QUY CHẾ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Đây là Quy ước hoạt động Tập thể cựu học sinh lớp A trường THPT Hồng Quang (TP Hải Dương) 1981-1984 đã được thông qua tại cuộc họp lớp tổ chức ngày 1.5.2004 và được bổ sung, sửa đổi tại các cuộc họp lớp năm 2008 và 2010.
DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC
Danh sách Ban liên lạc được bầu ra tại các cuộc họp lớp năm 2004, 2009